SUP
1:0
PGM
BAUSuperMassive eSports vs PENTAGRAM 小組 B
星期五, 五月 4, 9:00上午
1
BAHÇEŞEHIR SUPERMASSIVE
PENTAGRAM
BAHÇEŞEHIR SUPERMASSIVE
PENTAGRAM
fabFabulous
Turkey
Paz
Japan
Stomaged
Turkey
Once
South Korea
GBM
South Korea
Ramune
Japan
Zeitnot
Turkey
YutoriMoyashi
Japan
Snowflower
South Korea
Gaeng
South Korea
Secaf Reis
Turkey
hAFu
Japan