FB
3:0
DTN
Fire Ball vs DeToNator.GOLD
星期六, 五月 27, 4:00凌晨
12345
Fire Ball
DeToNator.GOLD
Fire Ball
DeToNator.GOLD
oPuTo
Thailand
Saih4tE
Japan
NzNr
Thailand
dohteloff
Japan
Nearlygod9th
Thailand
delave
Japan
keRlos
Thailand
SamuraiD
Japan
Zalphx
Thailand
Ameken
Japan
Rocket
Thailand
Yoshiharu
Japan