M17
3:0
DTN
Machi Esports vs DeToNator.GOLD
星期六, 四月 29, 4:00凌晨
12345
Machi Esports
DeToNator.GOLD
Machi Esports
DeToNator.GOLD
Restya
Taiwan
Saih4tE
Japan
Kant
Taiwan
dohteloff
Japan
Dcrwon
Taiwan
delave
Japan
Rai
Taiwan
SamuraiD
Japan
Notalk
Taiwan
Ameken
Japan
Kiyomi
Taiwan
Yoshiharu
Japan